easy website creator

Všeobecné obchodné podmienky.


Zmluvné strany:
Predávajúci: SkyAdventure s.r.o.
Kupujúci: Fyzická, prípadne právnická osoba
Obdarovaný: Osoba, ktorá môže čerpať objednané služby (tovar) na základe darovanej darčekovej poukážky kupujúcim.

Predmet zmluvy:
Predmetom zmluvy je zabezpečenie realizácie objednaných služieb a dodanie tovaru (darčekový poukaz) ponúkaných prostredníctvom stránky www.tandemovezoskoky.sk

Spôsob objednávania:
Objednávať je možné on-line priamo na stránkach predávajúceho, prostredníctvom emailu tandemovezoskoky@gmail.com, online formulárom alebo telefonicky na čísle +421 910 11 22 33 . Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých údajov v objednávkovom formulári, či zaslanie potrebných fakturačných údajov prostredníctvom emailu, alebo inou formou.

Práva a povinnosti predávajúceho.
Predávajúci sa zaväzuje:
Dodať druh a množstvo tovaru (službu) v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Dodať darčekovú poukážku oprávňujúcu zákazníkovi čerpať druh a množstvo služieb v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Zabezpečiť realizáciu druhu a množstva služieb zákazníkovi na základe preukázania sa darčekovou poukážkou obdarovanou osobou.

Predávajúci nezodpovedá za:
• Oneskorené dodanie tovaru (darčekový poukaz) zavinené poštou.
• Oneskorené dodanie tovaru (darčekový poukaz) zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
• Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

Práva a povinnosti kupujúceho.
Kupujúci sa zaväzuje:
Objednaný tovar (darčekový poukaz) prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť. Zaplatiť za služby, resp. tovar kúpnu cenu alebo zálohovú platbu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Kupujúci môže zakúpenú darčekovú poukážku darovať obdarovanému (obdarovaný musí spĺňať všetky podmienky na realizovanie aktivity). V tom prípade kupujúci stráca nárok na čerpanie objednanej aktivity a tento nárok prechádza na obdarovaného.

Platobné podmienky.
Ponukové ceny uvedené na stránke www.tandemovezoskok.sk, sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Faktúra vystavená na základe objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim je súčasne daňovým dokladom, dodacím a záručným listom. Konečné dodanie služby, alebo tovaru kupujúcemu, či obdarovanému je možné až po jeho úplnom zaplatení.Tovar, či darčekovú poukážku je možné zaslať Slovenskou poštou. Darčekový poukaz a faktúru je možné zaslať aj emailom.

Kupujúci má možnosť výberu medzi nasledovnými spôsobmi úhrady tovaru (služby) :
• Za tovar (darčekový poukaz) môže byť zaplatená zálohová platba ( 50€ )
   pri prevzatí zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty, služby Dobierka. Zostatok bude hradený priamo pred samotným vykonaním objednanej služby.
• Za tovar (darčekový poukaz) môže byť zaplatená plná platba,
   pri prevzatí zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty, služby Dobierka.
• Za tovar (darčekový poukaz) môže byť zaplatená zálohová platba ( 50€ )
   osobne, zostatok bude hradený priamo pred samotným vykonaním objednanej služby.
• Za tovar (darčekový poukaz) môže byť zaplatená plná platba osobne.
• Za tovar (darčekový poukaz) môže byť zaplatená zálohová platba ( 50€ )
   prevodom na účet, zostatok bude hradený priamo pred samotným vykonaním objednanej služby.
• Za tovar (darčekový poukaz) môže byť zaplatená plná platba prevodom na účet.

Dodacie podmienky.
Dodanie tovaru (darčekový poukaz) je podľa vzájomnej dohody kupujúceho a predávajúceho. Ak nie je dohodnuté inak, priemerná doba expedície a doručenie nášho tovaru (darčekový poukaz) na adresu zákazníka sa pohybuje v rozmedzí 1- 4 pracovných dní.

Rezervácia termínu objednaných služieb a ich realizácia.
V prípade objednania služby prostredníctvom stránky www.tandemovezoskoky.sk, bude kupujúcemu vystavená a dodaná darčeková poukážka s unikátnym číslom a názvom aktivity oprávňujúca kupujúceho čerpať objednané služby. Termín čerpania služby je potrebné dohodnúť minimálne 10 dní vopred a potvrdiť telefonicky, alebo emailom. Rezervácia musí obsahovať kontaktné údaje, číslo poukazu, názov čerpanej aktivity a preferovaný termín a čas čerpania. Kupujúci, resp. obdarovaný odovzdá darčekovú poukážku realizátorovi aktivity. Realizátor aktivity na základe darčekovej poukážky poskytne kupujúcemu, resp. obdarovanému objednanú službu. Rezervácia termínu je záväzná a nie je možné ju bez udania vážnych dôvodov meniť. V prípade udania vážneho dôvodu je možné zmenu termínu akceptovať len ak je táto skutočnosť oznámená v dostatočnom predstihu aby bola zmena rezervácie možná. Doba platnosti darčekovej poukážky je uvedená na darčekovej poukážke. V tomto období je kupujúci, resp. obdarovaný oprávnený čerpať objednané služby, v opačnom prípade stráca nárok na poskytnutie vybranej služby bez nároku uplatnenia si akejkoľvek náhrady, či vzniknutej náhrady škody. 
V prípade, že kupujúci mal záujem o čerpanie poukážky v dohodnutom období a samotné zrealizovanie nebolo z technických príčin možné, má zákazník nárok na bezplatné preloženie termínu.

Storno objednávky.
V zmysle § 9 a nasl. Zákona 108/2000 Z.z. je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 kalendárnych dní od dodania tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné. Toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy je nutné zaslať spolu s tovarom, darčekovým poukazom, dokladom o jeho kúpe a číslom účtu, na ktorý má byť vrátená suma poukázaná. Predávajúci je povinný vrátiť plnú sumu za tovar do 10 kalendárnych dní od doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s tovarom. V prípade, že kupujúci chce od zmluvy odstúpiť po uplynutí 7 dní od doručenia, je možné vrátiť darčekovú poukážku do 30 dní od jej vystavenia. V takomto prípade bude kupujúcemu účtovaný storno poplatok vo výške 20% z celkovej hodnoty poukazu. O túto sumu bude znížená suma zaslaná na účet kupujúcemu. V prípade, že kupujúci chce od zmluvy odstúpiť po uplynutí 30 dní od doručenia, bude kupujúcemu účtovaný storno poplatok vo výške 100% z celkovej hodnoty poukazu. Nevyužité poukazy zakúpené za cenníkové, či akciové ceny môže predĺžiť dodávateľ po skončení ich platnosti na požiadanie zákazníka za manipulačný poplatok 60€ ( v prípade zalohovej platby 20€ ). Poukaz môže byť predĺžený maximálne raz a to na dobu dva zoskokové mesiace. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia zmluvných povinností kupujúcim, resp. v prípade nemožnosti realizácie objednanej služby zo strany externého dodávateľa.

Ochrana osobných údajov zákazníka.
Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje odberateľa za účelom riadneho vybavenia objednávky a za účelom poskytnutia informácií k službám. Zákazník odoslaním objednávky vyjadruje súhlas so zhromažďovaním osobných údajov. V prípade použitia údajov na zasielanie emailových informácií dodávateľa, má zákazník možnosť požiadať o zrušenia zasielania, pričom jeho žiadosti dodávateľ vyhovie.

Darčekový poukaz je braný ako cenina, jeho falšovanie a pozmeňovanie je zakázané. V prípade poškodenia, zničenia, straty alebo krádeže poukazu nie je možné poukaz vymeniť, alebo nahradiť jeho hodnotu, ani poskytnúť inú kompenzáciu. Platnosť poukazu je vyznačená na poukaze. V prípade pochybností o pôvode poukazu si vyhradzujeme právo neumožniť uplatnenie poukazu.
___________________________________________________________
Ako firma SkyAdventure s.r.o. používa súbory cookies.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo nejasností nás kontaktujte:
tel.č.: +421 910 11 22 33
email: tandemovezoskoky@gmail.com

Späť na kontaktný formulár